Understanding sustainability

Ummmm!

Utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter


I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet som konkluderte med et behov for videre utvikling.

Vi ønsker et bredt samarbeid på tvers av aktører innen det private, offentlig og akademia i utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft. Vi trenger alle med om vi skal få til et verktøy som kan bidra til økte gevinster på tvers av aktører, gjennom bedre forståelse av sammenhengen mellom økonomiske, økologiske og sosiale mål på tvers av aktører. Med denne siden ønsker vi å invitere til deltagelse, innspill og kommentarer på metoden generelt, og på ulike prosesser underveis.


Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Testarena Kongsberg By&Lab og SAMS Norway

MÅL OG DELMÅL:

 • Utvikle en felles, etterpøvbar og sammenlikenbar metode for å gi innhold til, og mulighet for vurdering av, bærekraft i mobilitetsprosjekter.

 • Metoden skal vurdere hvilken verdiskapning (nivå) et mobilitetsprosjekt har på sosial rettferdighet og likeverd, økonomi og klima og miljø.

  • Utvikle en metode som konkretiser innholdet i bærekraft (relevant for mobilitetsprosjekter), identifisere mulige løsninger, samt framtidige behov knyttet til regulering.

  • Utvikle en metode som fremmer sosial rettferdighet, økonomisk bærekraft og klima- og miljømål, og som kan gi forslag til tiltak for økt verdiskapning/gevinstrealisering

  • Utvikle en metode som skal kunne brukes på mellomstore og mindre mobilitets/transportprosjekter og gjennomføring, og i sluttevaluering.

  • Utvikle en "gjennomsiktige" metode, som er tydelig på hva den viser

UTLØSENDE FOR SAMARBEIDET:
SØKER ETTER EN METODE SOM...

 • Ser koblingene mellom boksene

 • Viser konsekvenser av valg

 • Kan brukes på mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter

 • Enkel, lett tilgjengelig og digital

 • Ikke perfekt, men god nok

 • Til hjelp i oppstart, underveis, og i sluttevaluering

 • Står samlet om - som vi "eier" sammen

 • Utgangspunkt i at en ønsker å bli bedre

Spisset oppsummering av workshop 14-15 april: Rammer for videre arbeid. åpen for innspill

Her finner dere en spisset kort oppsummering fra workshopen holdt 14-15. april i år. Oppsummeringen setter rammer for videre arbeid med metoden. Vi håper at flest mulig hjelper med å tydelig gi innspill i om dere er enig i, eller uenig i rammene oppsummeringen gir for videre arbeid med litt begrunnelse på hvorfor/hvorfor ikke.

Oppsummering åpen for innspill (her klikker du deg inn i presentasjonen (pdf)).

Gi innspill!

Rapport: Oppsummering av digital workshop 14-15 april 2021 – hele åpen for innspill

Bilde kommer

Her finner dere en samlet oppsummering av alle gruppeoppgavene fra workshopen holdt 14-15. april i år.

Rapport: Oppsummering av digital workshop 14-15 april 2021 – hele – åpen for innspill

Rapporten kommer (her klikker du deg inn i rapporten (pdf)).

Gi innspill!

Vegen videre status pr. juni 2021 åpen for innspill

Her vil tidligere gjennomførte aktiviteter og fremtidige planer informeres om i korte kulepunkter. Ta gjerne kontakt om dere har ideer, forslag til samarbeid eller andre tanker dere ønsker å dele med oss.

Hva skjer nå:

 • Prosjektsøknader

 • Studentoppgave sommer 2021


Tidligere og pågående aktiviteter:

 • Forprosjekt 2020 (til informasjon)

 • Workshop 14-15. april (åpen for innspill)

 • Underskrevet intensjonsavtale mellom partnerne (til informasjon)

Forprosjekt 2020 – til informasjon

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet og rapporten: Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som konkluderte med et behov for videre utvikling. Dette ble starten og utgangspunktet for arbeidet i 2021