Understanding sustainability

Ummmm!

Utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter


I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet som konkluderte med et behov for videre utvikling.

Vi ønsker et bredt samarbeid på tvers av aktører innen det private, offentlig og akademia i utvikling av metodeverktøy for evaluering av bærekraft. Vi trenger alle med om vi skal få til et verktøy som kan bidra til økte gevinster på tvers av aktører, gjennom bedre forståelse av sammenhengen mellom økonomiske, økologiske og sosiale mål på tvers av aktører. Med denne siden ønsker vi å invitere til deltagelse, innspill og kommentarer på metoden generelt, og på ulike prosesser underveis.


Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Testarena Kongsberg By&Lab og SAMS Norway

MÅL OG DELMÅL:

 • Utvikle en felles, etterpøvbar og sammenlikenbar metode for å gi innhold til, og mulighet for vurdering av, bærekraft i mobilitetsprosjekter.

 • Metoden skal vurdere hvilken verdiskapning (nivå) et mobilitetsprosjekt har på sosial rettferdighet og likeverd, økonomi og klima og miljø.

  • Utvikle en metode som konkretiser innholdet i bærekraft (relevant for mobilitetsprosjekter), identifisere mulige løsninger, samt framtidige behov knyttet til regulering.

  • Utvikle en metode som fremmer sosial rettferdighet, økonomisk bærekraft og klima- og miljømål, og som kan gi forslag til tiltak for økt verdiskapning/gevinstrealisering

  • Utvikle en metode som skal kunne brukes på mellomstore og mindre mobilitets/transportprosjekter og gjennomføring, og i sluttevaluering.

  • Utvikle en "gjennomsiktige" metode, som er tydelig på hva den viser

UTLØSENDE FOR SAMARBEIDET:
SØKER ETTER EN METODE SOM...

 • Ser koblingene mellom boksene

 • Viser konsekvenser av valg

 • Kan brukes på mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter

 • Enkel, lett tilgjengelig og digital

 • Ikke perfekt, men god nok

 • Til hjelp i oppstart, underveis, og i sluttevaluering

 • Står samlet om - som vi "eier" sammen

 • Utgangspunkt i at en ønsker å bli bedre

Samler innsikt om bærekraft

– hjelp til videre arbeid med metodeutvikling.

åpen for innspill

Status 2021

På tampen av 2021 fikk vi ut 3 oppdrag for hjelp med videre arbeid mot metode for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekt. USN sammen med Knowit og Proactima sammen med OsloMet leverte hver sine rapporter på fokus på å skissere opp et metodeverktøy for å fremme bærekraft gjennom å identifisere innovasjonsmuligheter i mobilitetsprosjekter.


Skissen skulle vise en metodikk som:  

 • fremmer bærekraft gjennom å identifisere innovasjonsmuligheter 

 • gi lokal forståelse for nasjonale og globale utfordringen og ha mulighet for skalering 

 • være et beslutningsstøtteverktøy for å sikre en mest mulig likeverdig tilnærming til bærekraft hos aktører fra offentlig og privat sektor, samt beslutningstakere og akademia 

 • utvikles og forankres i samarbeid mellom ulike aktører  

 • sikrer helhetlige vurderinger som kan gi innhold til bærekraftbegrepet og forstå konsekvenser av valg i et helthetlig bærekraftperspektiv 

 • være enkel og anvendelig for prosjektene og andre aktører:  

 • være tydelig på hva den dekker, og hva den ikke sier noe om, være klar på risiko og sårbarheter 

 • være god nok, men kunne forbedres kontinuerlig gjennom læring og evaluering 


SAMS-Norway levere rapport på mulig forretningsmodeller knyttet til metodeverktøyet, samt bidro til koordinering av oppdrag gjennom prosjektledelse for årets leveranser.


Rapportene er åpen for lesing:


Vegen videre


Årets mål blir et å komme frem til en prototyp for videre utvikling i årene fremover. Også her kommer vi til å lyse ut et oppdrag, slik at vi får koples til oss de klokeste hodene og det gode arbeidet som gjøres andre steder på bærekraft.


Vi håper dere ønsker å følge oss videre – kom gjerne med innspill og forslag, og nøl ikke med å ta kontakt om dere har sitter med kunnskap, prosjekter eller liknende dere mener vi bør være kjent med.

Studentene leverer!åpen for innspill

Mens de fleste andre av oss har hatt ferie i sommer, har Karethe Hatteland, Sondre Vaage, Emma Haugen Gamme og Jasmin Malaika Mutulili jobbet hard og intenst.
I løpet av sommeren har de jobbet ut nye innspill på regulering ved Geofencing av el-sparkesykler, og bidratt med inspirasjon og en godt gjennomtenkte forslag til hvordan en metode for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter kan se ut.
De har jobbet som et tverrfaglig team, der Emma og Sondre har tatt lead på metodeoppgaven, mens Jasmin og Karethe tok hovedansvar for oppgaven om el-sparkesykler.
12. august ble resultatene presentert på et webinar – om du ikke fikk det med deg , har du her tilgang til uredigert opptak av hele webinaret:

Del 1: Intro og geofencing og el-sparkesykler (kommer!)
Del 2: Metode oppgaven

Vedlagt finner dere også presentasjonen til metodeoppgaven som ble holdt ved hjelp av arbeidsverktøyet Miro, samt tilhørende rapport.

Takk for strålende leveranse, og et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Vi setter også her pris på innspill og kommentarer!

Emma Gamme, NTNU

Master i fysisk planlegging

Sondre Vaage, NBMU

Master i by- og regionplanlegging

Sondre og Emma - jobber videre i sommer! åpen for innspill

Fra midten av juni til midten av august skal Sondre og Emma bryne seg på metode for evaluering av bærekraft i mindre og mellomstore mobilitetsprosjekter. Statens vegvesen har ansatt 4 masterstudenter som skal jobbe med en oppgave knyttet til Geofencing og el-sparkesykkel og arbeidet med utvikling av metode for evaluering av bærekraft. Emma og Sondre har hovedansvar på oppgaven om metode for evaluering av bærekraft, men alle fire skal jobbe med begge oppgavene, slik at det blir mulig å ta ut synergier på tvers.

Her finner du en presentasjon av oppdraget til Emma og Sondre – de setter stor pris på innspill, tips og mulighet for å komme i kontakt med andre som jobber med liknende oppgaver. (Her klikker du deg inn i presentasjonen (pdf)).


Gi innspill!

Vegen videre status pr. juni 2021 åpen for innspill

Her vil tidligere gjennomførte aktiviteter og fremtidige planer informeres om i korte kulepunkter. Ta gjerne kontakt om dere har ideer, forslag til samarbeid eller andre tanker dere ønsker å dele med oss.

Hva skjer nå:

 • Prosjektsøknader

 • Studentoppgave sommer 2021


Tidligere og pågående aktiviteter:

 • Forprosjekt 2020 (til informasjon)

 • Workshop 14-15. april (åpen for innspill)

Forprosjekt 2020 – til informasjon

I 2020 startet vi arbeidet med å se på hva som fantes av metode for vurdering av bærekraft på tvers av sosiale, økonomiske og økologiske forhold når det kom til mindre mobilitetsprosjekter. Dette resulterte i forprosjektet og rapporten: Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter, som konkluderte med et behov for videre utvikling. Dette ble starten og utgangspunktet for arbeidet i 2021

Spisset oppsummering av workshop 14-15 april: Rammer for videre arbeid. åpen for innspill

Her finner dere en spisset kort oppsummering fra workshopen holdt 14-15. april i år. Oppsummeringen setter rammer for videre arbeid med metoden. Vi håper at flest mulig hjelper med å tydelig gi innspill i om dere er enig i, eller uenig i rammene oppsummeringen gir for videre arbeid med litt begrunnelse på hvorfor/hvorfor ikke.

Oppsummering åpen for innspill (her klikker du deg inn i presentasjonen (pdf)).

Gi innspill!

Rapport: Oppsummering av digital workshop 14-15 april 2021 – hele åpen for innspill

Rapport workshop 14-15. april 2021.pdf

Her finner dere en samlet oppsummering av alle gruppeoppgavene fra workshopen holdt 14-15. april i år.

Rapport: Oppsummering av digital workshop 14-15 april 2021 – hele – åpen for innspill

Her klikker du deg inn i rapporten (pdf).

Gi innspill!